top of page

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Vicenzaro

Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting

Christine D’Haenhof, 9040 Sint-Amandsberg

els@elsniemegeerts.be

+3292826637

BE0741737026

In het kader van de verkoop op afstand (zonder de simultane fysieke aanwezigheid van de partijen), overeenkomstig de Handelspraktijken Wet van 6 April 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle klanten, leveranciers en derden, die al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelen met  Els Niemegeerts.

De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte, als bijlage bij de overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van Els Niemegeerts (Business performance coach, trainer en consulting). Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De meest recente versie is terug te vinden op https://www.elsniemegeerts.be .

Indien er wijzigingen aangebracht worden, treden die in 30 dagen na bekendmaking ervan op de Els Niemegeerts (www.elsniemegeerts.be)  website en/of aan de klant zelf. Indien een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen – de overeenkomst neemt dan een einde op de 30e dag na verzending van de kennisgeving van de wens tot beëindiging door de klant.

De e-commerce website van Els Niemegeerts, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Christine D’Haenhof, 9040 Sint-Amandsberg, BTW BE 0741737026 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Els Niemegeerts aanvaard zijn.

Artikel 2: Offerte en overeenkomst

2.1. De door Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting

gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Prijzen zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen. Indien de aanvaarding van de offerte, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting daaraan niet gebonden.  De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins Els Niemegeerts Business performance coach, training & consulting tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.2. Een overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van een document door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger, waarin enerzijds een duidelijke projectomschrijving met gedetailleerde prijsopgave werd opgenomen, alsook specifieke uitvoeringsmodaliteiten en de voorliggende algemene voorwaarden.

Enkel indien de overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 3: Gebruikersvoorwaarden

3.1. Verplichtingen en beperkingen van de klant

De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.

De klant mag geen processen of handelingen toepassen, waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting en /of klanten van Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn gevraagde persoonlijke analyses en rapporteringen aan derden. De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

In geval de klant materiaal (visueel en auditief) wenst te gebruiken verkregen door het aankopen van een product of het fysiek aanwezig zijn gedurende een activiteit georganiseerd door Els Niemegeerts, Business performancecoach, training & consulting kan dit enkel wanneer schriftelijke toestemming is gegeven door Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting

Auteursrechtelijk beschermd materiaal – Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal,… zonder voorafgaande toestemming van de auteur wordt beschouwd als een illegale activiteit.

Indien Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting

dergelijke praktijken vaststelt, zal zij overgaan tot een onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening in kwestie. De bevoegde instanties zullen eveneens onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

Indien wordt vastgesteld dat aangeboden diensten worden gebruikt om schade te berokkenen aan het imago en de reputatie van Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting wordt onmiddellijk de dienstverlening naar de betrokken klant definitief beëindigd

zonder compensatie/terugbetaling. Naargelang de aard van de schade kunnen er verschillende diensten in betrokken worden, indien nodig kunnen er gerechtelijke gevolgen zijn.

Ondanks het feit dat de online informatie en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting niet.

Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over het aanbod, speciale aanbiedingen en of klachten kan deze schrijven naar els@elsniemegeerts.be.

Artikel 4: Termijnen en meerwerk

4.1 De door Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief of het moet uitdrukkelijk vermeld staan in de offerte dat er geen flexibiliteit is in uitvoeringsdata. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

4.2. Meerwerk – Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

  1. uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp van een op maat gemaakte dienstverlening, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;

  2. eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting kenbaar zijn gemaakt;

  3. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting weinig of geen invloed kan uitoefenen;

  4. tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

Artikel 5: Betalingsmodaliteiten

Coaching trajecten – Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de factuur te worden betaald uiterlijk acht (8) dagen na de datum van de verzending ervan. Indien een afspraak niet tenminste 48u op voorhand wordt geannuleerd bij verlet, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en dient deze betaling niet als een betaling voor een volgende coaching sessie. Geannuleerde afspraken geven geen automatisch recht op inhaal afspraak. .

Algemeen – De betalingsmodaliteiten voor de workshops en trainingen staan beschreven op de website, er is geen terugbetaling mogelijk bij deze diensten.

Op maat geleverde diensten – Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 40% van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd.

Prijsherzieningsclausule – Een herziening van de prijs aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren is te allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden. 

Termijn van betaling – Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste 8 dagen na ontvangst van de factuur. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting kenbaar gemaakt te worden.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.  Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten.  Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Uitdrukkelijk ontbindend beding – Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten te garanderen, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment.

Indien na herinnering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de klant via een eenvoudige aangetekend schrijven. 

Ingeval een factuur niet tijdig betaald wordt, zal het volledige inschrijvingsbedrag

onmiddellijk gefactureerd worden en opeisbaar zijn. Verder zal IEls Niemegeerts bij niet-betaling gerechtigd zijn haar prestaties op te schorten, evenals de toegang tot het online-programma te blokkeren en dit totdat de facturen betaald worden. Dit neemt niet weg dat het integrale overeengekomen bedrag bij inschrijving voor de academie en het online programma verschuldigd blijft.

Artikel 6: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking van Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: correcte facturatie en dit in geval van betwisting te staven, om met de klant te communiceren, om de klant op de hoogte houden van diensten en aanbiedingen van Els Niemegeerts (Business performance coach)  om statistische en anonieme informatie te genereren (bv. Voor trafiek -en profielanalyse),het versturen van nieuwsbrieven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting, els@elsniemegeerts..be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting

Wijzigingen aan de Els Niemegeerts, business performance coaching & consulting Privacy regeling zijn te alle tijde mogelijk , maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website. De meest recente versie- die in voege treedt 30 dagen na publicatie op de website- is steeds terug te vinden op htpps://www.elsniemegeerts.be

Artikel 7: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt gebruik gemaakt van:

‘First party cookies’ : Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ : Dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd.  Dit kan je doen via de instellingen van je browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Contact informatie

Els Niemegeerts

+32 9 282 66 37

els@elsniemegeerts.be

Privacy
Cookiebeleid
bottom of page